วิสัยทัศน์ในการพัฒนา้องถิ่น (Vision) "โครงสร้างพื้นฐานดี การศึกษามีคุณภาพ สังคมมีความสุข"