วิสัยทัศน์ในการพัฒนา้องถิ่น (Vision) "โครงสร้างพื้นฐานดี การศึกษามีคุณภาพ สังคมมีความสุข"

  ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ