หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.)
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
     
   
 
นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง
นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย
086 0600060
 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
#ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกระจับ ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ พบปะพูดคุย พร้อมตรวจสุขภาพ และมอบถุงชีพ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตรวจรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
#ประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ประกาศ กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ (ดู : 10)
กระบวนการ / ขั้นตอนและระยะเวลา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 6)
บทบาทหน้าที่และภารกิจ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 5)
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ดู : 8)
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังมิตซู หมูที่ 2 (ดู : 3)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 29)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) (ดู : 25)
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 1) (ด้วยวิธี e-bidding) (ดู : 11)
หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระดานสนทนา
 
เรื่อง โพสโดย วันที่


ข่าวรับสมัครงาน สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ดู : 24)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล สายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ (ดู : 53)
ประกาศผลการสรรหาตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และผู้ช่วยนายช่างโยธา (ดู : 30)
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ทต.กระบี่น้อย  
    หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (แบบฟอร์ม) (ดู : 255)
    คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล (ดู : 192)
    ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลิอกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (เพิ่มเติม ฉบับที่1) (ดู : 180)
    #ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตำบลกระบี่น้อย #เขตเลือกตั้งที่2 (ดู : 179)
 
 
     
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs