หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.)
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
     
   
 
นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง
นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย
086 0600060
 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
การทำลายบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยและนายกเทศมนตรีตำบล...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
#สร้างความสุขและมอบกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้าพงษ์ หมู่ที่ 6 ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
#การประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
#ทำไว #ทำทันที #ทันท่วงที #มีความพร้อม #ตามนโยบายผู้บริหารเทศบาลตำบลกร...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
#ช่วยเหลือว่องไวใส่ใจประชาชน #ไฟไหม้พื้นที่ตำบลกระบี่น้อย...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง รายชื่อผู้ประสบภัยผู้ได้รับการช่วยเหลือภัยพิบัติ กรณีอัคคีภัย  (ดู : 12)
รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (หัวหน้าฝ่ายการโยธา) (ดู : 54)
ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ปี 2565 (ดู : 46)
ประกาศ กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ (ดู : 41)
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำเสือ 3 หมู่ที่ 1 (ด้วยวิธี e-bidding) (ดู : 75)
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต 1) ครั้งที่ 2 (ดู : 13)
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต 1) (ดู : 12)
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพร้อมวางท่อประปาภูเขาฝายน้ำล้นบ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ 7 (ดู : 32)
หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระดานสนทนา
 
เรื่อง โพสโดย วันที่


ข่าวรับสมัครงาน สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ประกาศผลการสอบเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ (ดู : 128)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ดู : 98)
ประกาศผลการสรรหาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนัักงานธุรการ (ดู : 140)
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ทต.กระบี่น้อย  
    หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (แบบฟอร์ม) (ดู : 285)
    คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล (ดู : 228)
    ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลิอกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (เพิ่มเติม ฉบับที่1) (ดู : 211)
    #ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตำบลกระบี่น้อย #เขตเลือกตั้งที่2 (ดู : 254)
 
 
     
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs