หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.)
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (หัวหน้าฝ่ายการโยธา) (ดู : 15) 2 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ปี 2565 (ดู : 19) 30 มิ.ย. 2565
ประกาศ กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ (ดู : 21) 23 มิ.ย. 2565
กระบวนการ / ขั้นตอนและระยะเวลา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 18) 9 มิ.ย. 2565
บทบาทหน้าที่และภารกิจ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 15) 9 มิ.ย. 2565
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ดู : 17) 9 มิ.ย. 2565
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (ดู : 26) 7 มิ.ย. 2565
#ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย เปิดให้บริการโครงการ ศูนย์ช่วยเหลือให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและคดี 📌สามารถใช้บริการ ขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมายและคดี ผ่านช่องทางตามรายละเอียดด้านล่าง (ดู : 16) 6 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ #รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ดู : 27) 6 พ.ค. 2565
#ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 45) 18 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี (ดู : 120) 2 มี.ค. 2565
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 55) 15 ก.พ. 2565
ประกาศปิดสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเป็นการชั่วคราว (ดู : 87) 7 ก.พ. 2565
ประชาสัมพันธ์ ลดกิจกรรมเผา ลดฝุ่นและแนะการป้องกันเพลิงไหม้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน (ดู : 63) 25 ม.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 (ดู : 65) 14 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายประจำปี 2565 (ดู : 68) 30 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่องให้ใช้แผนปฎิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 14) 14 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 206) 15 พ.ย. 2564
รับสมัครสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ”วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรและผักสวนครัวรั้วกินได้ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกระบี่น้อย (ดู : 86) 8 พ.ย. 2564
#ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและข้อมูลภาษีป้ายในเขตตำบลกระบี่น้อย (ดู : 60) 2 พ.ย. 2564
สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหาร อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 22) 20 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่องให้ใช้แผนปฎิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 12) 19 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ ลดการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 13) 19 ต.ค. 2564
การรแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 11) 19 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 88) 19 ต.ค. 2564
#ประชาสัมพันธ์ สำหรับประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่ตำบลกระบี่น้อย เปิดรับ Walk in ฉีดวัคซีน ซิโนแวค (เข็มที่ 1) ณโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ ⬇️ (ดู : 83) 19 ต.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 17) 4 ต.ค. 2564
#ประกาศเรื่อง ปิดสำนักงานทต.กระบี่น้อย เป็นการชั่วคราว ( เพิ่มอีก 6 วัน )เพื่อทำความสะอาด และฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงาน #สามารถติดต่องานราชการ ในวันเวลาทำการ 📍📍ได้ที่ #โรงเรียนเทศบาล1บ้านกระบี่น้อย โทร 075-682616 (ดู : 102) 27 ก.ย. 2564
#ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ปิดสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเป็นการชั่วคราว (ดู : 80) 24 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านไสไทย (ดู : 132) 14 ก.ค. 2564
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างจิตสำนึกในการใช้รถ-ใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดความระมัดระวังในการขับขี่ (ดู : 13) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 127) 18 มิ.ย. 2564
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เปิดโอกาสประชาชน นำหลักฐานใบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ดู : 181) 14 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเรื่องขออนุมัติขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษี(ภ.ด.ส.๖/๗/๘) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 164) 27 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) (ดู : 190) 8 เม.ย. 2564
#ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ 📢 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี 2564 (ดู : 202) 18 มี.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง รายชื่อผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ กรณีอัคคีภัย (ดู : 182) 28 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ ลดการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 12) 14 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ แบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 111) 30 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่องขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 188) 30 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 193) 30 พ.ย. 2563
สารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 196) 26 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 106) 29 ต.ค. 2563
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย #การเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน (ดู : 195) 28 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 208) 20 ต.ค. 2563
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 114) 5 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 214) 1 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่องขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 (ดู : 182) 30 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ #วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี2563 (ดู : 186) 18 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. .... โดยให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 (ดู : 241) 16 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 21) (ดู : 195) 14 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ ตารางการแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (รายเดิมที่รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 317) 9 ก.ย. 2563
ประกาศ “คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานรับเงิน พ.ศ.2563” โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2563 เป็นต้นไป (ดู : 189) 8 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 197) 3 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 20) (ดู : 180) 2 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่องขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 (ดู : 198) 28 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 19) (ดู : 178) 27 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่18) (ดู : 217) 7 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปี 2563 (ดู : 193) 6 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ผลการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 197) 6 ส.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs