หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  -โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 88) 15 พ.ย. 2564
รับสมัครสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ”วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรและผักสวนครัวรั้วกินได้ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกระบี่น้อย (ดู : 6) 8 พ.ย. 2564
#ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและข้อมูลภาษีป้ายในเขตตำบลกระบี่น้อย (ดู : 5) 2 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 19) 19 ต.ค. 2564
#ประชาสัมพันธ์ สำหรับประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่ตำบลกระบี่น้อย เปิดรับ Walk in ฉีดวัคซีน ซิโนแวค (เข็มที่ 1) ณโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ ⬇️ (ดู : 12) 19 ต.ค. 2564
#ประกาศเรื่อง ปิดสำนักงานทต.กระบี่น้อย เป็นการชั่วคราว ( เพิ่มอีก 6 วัน )เพื่อทำความสะอาด และฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงาน #สามารถติดต่องานราชการ ในวันเวลาทำการ 📍📍ได้ที่ #โรงเรียนเทศบาล1บ้านกระบี่น้อย โทร 075-682616 (ดู : 39) 27 ก.ย. 2564
#ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ปิดสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเป็นการชั่วคราว (ดู : 23) 24 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านไสไทย (ดู : 73) 14 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 65) 18 มิ.ย. 2564
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เปิดโอกาสประชาชน นำหลักฐานใบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ดู : 102) 14 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเรื่องขออนุมัติขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษี(ภ.ด.ส.๖/๗/๘) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 98) 27 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) (ดู : 120) 8 เม.ย. 2564
#ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ 📢 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี 2564 (ดู : 92) 18 มี.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง รายชื่อผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ กรณีอัคคีภัย (ดู : 111) 28 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ แบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 50) 30 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่องขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 126) 30 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 134) 30 พ.ย. 2563
สารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 137) 26 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 46) 29 ต.ค. 2563
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย #การเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน (ดู : 123) 28 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 149) 20 ต.ค. 2563
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 57) 5 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 152) 1 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่องขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 (ดู : 127) 30 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ #วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี2563 (ดู : 127) 18 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. .... โดยให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 (ดู : 170) 16 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 21) (ดู : 127) 14 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ ตารางการแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (รายเดิมที่รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 171) 9 ก.ย. 2563
ประกาศ “คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานรับเงิน พ.ศ.2563” โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2563 เป็นต้นไป (ดู : 129) 8 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 132) 3 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 20) (ดู : 119) 2 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่องขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 (ดู : 134) 28 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 19) (ดู : 115) 27 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่18) (ดู : 154) 7 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปี 2563 (ดู : 135) 6 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ผลการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 137) 6 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล (ดู : 180) 23 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 151) 13 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบีน้อย เรื่องการรับสมัครเข้าอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (ดู : 152) 10 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 17 (ดู : 151) 3 ก.ค. 2563
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย #การเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน (ดู : 139) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ดู : 33) 16 มิ.ย. 2563
การเตรียมตัวและปฏิบัติตนเมื่อเกิด อุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม (ดู : 155) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 58) 15 มิ.ย. 2563
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือน!! ฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณประเทศไทย 15-16 มิ.ย. 63 (ดู : 191) 15 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ ฝนทิ้งช่วงของปลายปี ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2563 (ดู : 157) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 15 (ดู : 159) 1 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 151) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 14 (ดู : 160) 20 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 13 (ดู : 148) 5 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 12 (ดู : 145) 20 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 (ดู : 195) 8 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่11) (ดู : 188) 30 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 10/2563) (ดู : 171) 26 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง แจ้งเลื่อนการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาของ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 155) 26 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน-ตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 (ดู : 171) 23 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่9/2563 (ดู : 165) 23 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 8) (ดู : 171) 25 ก.พ. 2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 169) 19 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่7) (ดู : 166) 13 ก.พ. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs