หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.)
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (ดู : 160) 26 ธ.ค. 3109
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางซอยต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 39) 6 ก.พ. 2566
ประกาศหลักเกณฑ์์กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี2566 (ดู : 51) 14 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน (ดู : 69) 11 พ.ย. 2565
ประกาศแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 69) 21 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน (ดู : 58) 20 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต 1) ครั้งที่ 2 (ดู : 85) 12 ก.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต 1) (ดู : 79) 30 ส.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพร้อมวางท่อประปาภูเขาฝายน้ำล้นบ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ 7 (ดู : 101) 3 ส.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายนาหนองพันทัน - หน้าชิง หมูที่ 9 - หมู่ที่ 1 e - bidding (ดู : 106) 19 ก.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 3) e - bidding (ดู : 113) 18 ก.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมาลาตี หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 94) 30 มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ซอยหลูกุล หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 95) 29 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองบางเตย -ไสโป๊ะ หมู่ที่ 6 (ด้วยวิธี e-bidding) (ดู : 101) 29 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเหรียง - หนองคล้า หมู่ที่ 7 (ด้วยวิธี e-bidding) (ดู : 92) 28 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำเสือ 3 หมู่ที่ 1 (ด้วยวิธี e-bidding) (ดู : 151) 27 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังมิตซู หมูที่ 2 (ดู : 93) 23 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 116) 23 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) (ดู : 121) 10 พ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 1) (ด้วยวิธี e-bidding) (ดู : 96) 9 พ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่องสร้างถนนลาดยางสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) (ดู : 137) 26 เม.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 177) 4 มี.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพในการใช้งานและไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ (ดู : 218) 15 ก.พ. 2565
ประกาศแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 167) 26 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 221) 8 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 194) 1 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ดู : 197) 4 ส.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC) (ด้วยวิธี e-bidding) (ดู : 322) 20 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 (ดู : 263) 27 เม.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 434) 18 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 370) 8 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 316) 31 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 153) 19 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายทะเบียน กค-5037 กระบี่ (ดู : 148) 11 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ที่ สป.416-53-0049 จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 153) 11 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด ๔ X ๔ เมตร (ดู : 148) 6 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา (ดู : 171) 6 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (ดู : 158) 30 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-๕๖๑๒ กระบี่ (ดู : 162) 22 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก ซอยครูเหลิม หมู่ที่ 11 (ดู : 381) 22 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก ซอยรอดนัคเรศน์ หมู่ที่ 12 (ดู : 298) 22 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ดู : 166) 20 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก ซอยนายยก หมู่ที่ 10 (ดู : 289) 20 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ (ดู : 150) 15 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย (ดู : 160) 14 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย (ดู : 151) 14 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( อ่างล้างมือ จำนวน ๒ ตัว ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง (ดู : 151) 6 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ห้ามนำรถทุกชนิดเข้ารับ-ส่งนักเรียน) (ดู : 157) 1 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (ดู : 159) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (ดู : 151) 25 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 149) 25 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด ๔ X ๔ เมตร (ดู : 154) 24 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการประชุมผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง (ดู : 146) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (ดู : 185) 12 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (ดู : 161) 12 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายบ้านนาหัวนอน - สะพานหมู่ที่4 (ดู : 294) 11 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (ดู : 148) 10 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา) (ดู : 154) 9 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งผ้าประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และตกแต่งโต๊ะวางโต๊ะหมู่บูชา (ดู : 158) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 151) 29 พ.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs