หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ประธานชุมชน 13 ชุมชน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.)
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  ข่าวสารภายใน
หัวข้อ วันที่
ประกาศการแบ่งงานและมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลรับผิดชอบและปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล (ดู : 48) 27 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง กำหนดวัน เวลา ทำงานของพนักงานจ้าง (ดู : 191) 5 ส.ค. 2564
ประกาศแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 201) 4 ก.พ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การกำหนดการมาปฏิบัติราชการ (ดู : 286) 1 ต.ค. 2563
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี (ดู : 191) 17 ส.ค. 2563
ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ (ว 85) (ดู : 460) 20 ก.ย. 2561
ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ (ว 156) (ดู : 471) 5 ก.ย. 2561
แจ้งข่าว สป. (ดู : 618) 1 ธ.ค. 2560
เอกสารเผยแพร่เพื่อให้ความรู้เรื่อง"พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540" (ดู : 508) 2 ม.ค. 2560
 
 หน้า  1 | 
 
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs