สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
หน้าหลัก   คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล   หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัดเทศบาล   กองคลัง   กองช่าง   กองการศึกษา   -โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง   กองสาธารณสุขฯ   หน่วยตรวจสอบภายใน     
  กองการศึกษา
                    
สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย