หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.)
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  กิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ครั้งที่ 4/2566
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 6 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 25 พฤษภาคม 2566
รายละเอียดกิจกรรม :
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระบี่น้อย 2 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
#ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระบี่น้อย #ครั้งที่4/2566
🌟กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระบี่น้อย นำโดยนายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง (นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย)มอบหมายให้ นายนรินทร์ หาญชนะ (รองนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมี คณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วม เพื่อทราบและพิจารณาขอความเห็นชอบ ดังนี้ 
🔻สถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 
🔻รายงานการใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
🔻การดำเนินงานกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
🔻ขออนุมัติปรับปรุง แก้ไข แผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
🔻ขออนุมัติโครงการและงบประมาณสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กรที่ขอรับสนับสนุนโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
📸ภาพเพิ่มเติม
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs