หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  -โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  กิจกรรม
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 11 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 21 ตุลาคม 2564
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
นายอุดม เจริญพร ประธานสภาฯ มอบหมายให้ นายสมนึก สืบสุข รองประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 โดยมีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมครบองค์ประชุม
สภาเทศบาลได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญดังนี้
- การก่อสร้างระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ราษฎร
- การเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
- ให้ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลกระบี่น้อย
- กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อชำระหนี้กับสถาบันการเงิน
- การใช้จ่ายเงินสะสมโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลกระบี่น้อย
- การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีนายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย พร้อมด้วย นายนรินทร์ หาญชนะ รองนายกเทศมนตรี นายสุรสิทธิ์ มาลาตี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และนางสาวอรพิมล ศรีเพชร เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้
 
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs