หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.)
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  กิจกรรม
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 6 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
รายละเอียดกิจกรรม :
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา09.30น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
✨นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย เป็นประธานพิธีเปิด ❇️โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 ❇️
✨โดยมีนายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพที่มีอยู่ในปัจจุบันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่ม เป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนาและก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และสามารถพึ่งตนเอง เพิ่มรายได้ให้แก่เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตตำบลกระบี่น้อย
✨เทศบาลฯ ได้จัดโครงการฯ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเป็นระยะเวลา 2 วัน จำนวน 3 กิจกรรม *การทำพรมเช็ดเท้า*การทำน้ำมันไพล นวดคลายเส้น คลายกล้ามเนื้อ*การทำฝาชีแฟนซี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ กลุ่มเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทั้ง 13 หมู่บ้าน รวมจำนวน 120 คน ได้แบ่งฝึกอบรมวันละ 60 คน และขอขอบคุณวิทยากรที่มาให้ความรู้ ในครั้งนี้
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs