หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.)
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  กิจกรรม
โครงการธนาคารขยะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 5 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
รายละเอียดกิจกรรม :
#ใช้น้อย #ใช้ซ้ำ #และนำกลับมาใช้ใหม่
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา09.30น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกระบี่น้อย 
✨นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย มอบหมายให้ นายนรินทร์ หาญชนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย เป็นประธานพิธีเปิด ❇️โครงการธนาคารขยะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ❇️ “กิจกรรมอบรมให้ความรู้ และจัดตั้งกลุ่มแกนนำด้านการจัดการขยะ กระตุ้นให้ประชาชนจัดตั้งและดำเนินการกิจกรรมธนาคารขยะ” 
✨โดยมีนายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และจัดทำระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการ 3ช ที่จะนำไปกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น 
✨เทศบาลฯ จึงได้จัดกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน (ตัวแทน) ทั้ง 13 หมู่บ้าน เข้าร่วมอบรม และขอขอบคุณวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ ในวันนี้
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs