หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.)
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  กิจกรรม
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ได้เพิ่มชื่อบุคคลเข้าทะเบียนบ้าน ท.ร.13 (เล่มสีเหลือง)
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 8 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 4 สิงหาคม 2565
รายละเอียดกิจกรรม :
วันที่ 4 สิงหาคม 2565
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ได้เพิ่มชื่อบุคคลเข้าทะเบียนบ้าน ท.ร.13 (เล่มสีเหลือง) ราย นางสาวคำหิง เพ็ดมะนี สัญชาติ ลาว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 7 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการที่รัฐจัดให้ ตามสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้เช่น การรักษาพยาบาล โดยมี นายนรินทร์ หาญชนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย พร้อมด้วยนายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบทะเบียนบ้านให้กับบุคคลสัญชาติลาวในครั้งนี้
 
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs