ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย หลังจากได้รับแจ้ง เหตุวาตภัย
316
13 พฤษภาคม 2567