มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
10 เมษายน 2566

48


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด (รอบ 6เดือน)
10 เมษายน 2566

49


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10 เมษายน 2566

45


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 (รอบ 6เดือน)
3 เมษายน 2566

45


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อยกับหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
22 ธันวาคม 2565

55


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิเสธการรับขอ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวทางปฏิบัติ การงดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
22 ธันวาคม 2565

58


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
21 ธันวาคม 2565

88


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปีงบประมาณ 2566
27 ตุลาคม 2565

94


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
21 ตุลาคม 2565

64


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สุจริต โปร่งใส ทต.กระบี่น้อย ใสสะอาด
19 ตุลาคม 2565

80


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
19 ตุลาคม 2565

79


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
19 ตุลาคม 2565

81


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
19 ตุลาคม 2565

78


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
19 ตุลาคม 2565

82


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
19 ตุลาคม 2565

77


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
19 ตุลาคม 2565

81


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
19 ตุลาคม 2565

78


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
19 ตุลาคม 2565

83


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
19 ตุลาคม 2565

86


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบน
19 ตุลาคม 2565

81


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ