สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
16 ตุลาคม 2566

0


  สมาชิกสภาเทศบาล
                    
 
นายอุดม เจริญพร
ประธานสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
(063 1848854)
 
 
นายวิสิทธิ์ หิรัญ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
(084 4456214)
 
 
นางสาวกันยารัตน์ นะบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
กระบี่น้อย เขต 1
(087 8858188)
   
นายเจริญศักดิ์ เอ่งฉ้วน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
กระบี่น้อย เขต 2
(081 5374830)
 
 
นายสมนึก สืบสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
กระบี่น้อย เขต 1
(090 1595928)
   
 
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
กระบี่น้อย เขต 2
()
 
 
นายประทีป หมั่นมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
กระบี่น้อย เขต 1
(090 9548801)
   
นายชวการ มงคลบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
กระบี่น้อย เขต 2
(062 2181652)
 
 
นายบุญช่วย เครือหลี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
กระบี่น้อย เขต 1
(063 0916210)
   
นายวินัส ชุมบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
กระบี่น้อย เขต 2
(081 5387370)
 
     
นายกฤติโชค ขาวเหลือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
กระบี่น้อย เขต 2
(089 2909245)
 
     
นายนพพร ศศิพงศาธร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
กระบี่น้อย เขต 2
(081 4887569)