หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
16 ตุลาคม 2566

0


  หัวหน้าส่วนราชการ
                    
 
นายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต
ปลัดเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
(086-2683833)
 
 
ว่าง
รองปลัดเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ระดับกลาง)
 
นางสุภานันท์ เจริญพานิช
รองปลัดเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
(087-6784079)
 
 
นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(095-2592154)
 
นางจิรา ไกรนรา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(081-7471819)
 
นายสุเทพ บัวแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
(081-7975001)
 
นายประทีป ทับโทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(081-2724007)
 
นายณฐนนท์ สูทอก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(087-8816207)