สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
16 ตุลาคม 2566

0


  สำนักปลัดเทศบาล
                    
 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
 
นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (ระดับกลาง)
 
   
       
 
ฝ่ายอำนวยการ
   
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
งานบัตรประจำตัวประชาชน
 
 
นางสาวกฤตยา สนธรัตน์      
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   
นางสาวพิชญ์นาฏ เวชกุล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
   
นางธนกร นัททีเขต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น)   
   
นางสาวสาวิตรี มณีอ่อน
นักจัดการงานทะเบียนเเละบัตร(ชพ.)  
 
 
งานการเจ้าหน้าที่
   
งานแผนงานและงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
   
งานสวัสดิการสังคม
   
งานทะเบียน
 
งานบัตรประจำตัวประชาชน
 
 
นางสาวรจนา เชาว์ช่าง
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)
   
นายธีรพงษ์ ปวเรศวิทยฬาร
ฃนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก)
     
นางสุดาสวรรค์ สูทอก
นักพัฒนาชุมชน(ชก)
     
นายสุขุมวิชย์ เสริมไหมทอง
เจ้าพนักงานทะเบียน
 
นายสมเกียรติ์ หลานหลาย
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ชก.)
 
 
     
นางสาวปณัฐติยา เหมหา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
   
นายโยธิน เฉิดโฉม
ผู้ช่วยนักวิเคราห์นโยบายเเละเเผน
     
นางสุณิฐศา แก้วช่วย
นักพัฒนาชุมชน (ชก.)
     
นางสาวศรีอรุณ พูลเพิ่ม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
 
นางสาวอาทิตยา คล่องแคล่ว
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
 
 
นางสาวปรียาภรณ์ หิรัญ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
   
นางสาวมัลลิกา บุตรหง้า
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
     
นายมานพ เมืองชู
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
     
นางสาวมุซิรา ยะลา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
   
 
งานกิจการสภา
       
นางสาวสาลี เหล็นนุ้ย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
         
     
นางอิ่มใจ ทองเส้ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
                 
นางสาวสวรรณยา สะสม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
         
 
งานนิติการ
                     
 
 
ว่าง
นิติกร (ปก.)
           
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       
 
นางสาวทิพรัตน์ ศรีชาย
ผู้ช่วยนิติกร
               
นายธนวัฒน์ อิ้ววังโส
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปก.)
           
   
นายกฤษฎา ชนะการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
           
นายบุญสม ใหมดำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
     
 
 
 
 
 
         
         
งานบริหารงานทั่วไป
 
           
         
นางญาณิศากานต์ สกุลแก้วประดิษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
         
นางสาวเสาวณีพร เจริญสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
         
นางสาวจิตต์วัฒนา แก้วเล็ก
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
         
นายณัฐพงค์ กาหลง
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
 
         
นายสมศักดิ์ เชื้อหอม
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
 
         
นายพิทักษ์ ทวีชัย
คนงาน
 
         
นางเคียงนภา ชนะการ
คนงาน
 
         
นายประมวล ณ นรินทร์
ภารโรง