กองคลัง
กองคลัง
16 ตุลาคม 2566

0


  กองคลัง
                    
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
นางจิรา ไกรนรา
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
   
     
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
   
ฝ่ายพัสดุเเละทรัพย์สิน
 
 
นางสาวเกษร ห่อกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
     
นางสาวอัจฉราพร สุทธิสารสุธี
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน (ระดับต้น)
 
 
งานการเงินเเละบัญชี
   
งานจัดหาพัสดุ
 
         
 
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี ปง../ชง.
     
นางสาวศรีสุวรรณ เครือแก้ว
นักวิชาการพัสดุ (ชก.)
 
 
นางศรีวรรณ์ ปิติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ชง.)
     
นางสาวนัฐกานต์ โตมร
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.)
 
       
นางสาวอาภรณ์ เส็นบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
       
นางสาวอัมพวรรณ ภริงคาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
งานพัฒนารายได้
   
งานจัดทำทะเบียนพัสดุเเละทรัพย์สิน
 
         
 
นางสาวจินตนา คำฝอย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.)
     
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
 
 
นางญาณิศา เขียวดำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.)
     
นางกาญจนา ทองดี
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 
 
นางสาวรินรดา บุญมะโน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง.)
     
นางสาวเสาวลักษณ์ ก่อแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
นางสาริศา ชูคช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง.)
       
 
นางสาวเลขา เชื้อหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
       
 
นางศรินญา ศิริโยธิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
       
 
นางสาวดวงกมล คงขึม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
       
 
นายสมชาย มาลาตี
คนงาน
       
 
งานเเผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน
       
         
 
-ว่าง-
นายช่างสำรวจ (ปง./ชง.)
       
 
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
       
 
งานบริหารงานทั่วไป
       
         
 
นางสาวรุ้งรวี กระบี่น้อย
นักจัดการงานทั่วไป (ชก.)
       
 
นายธงชัย หวานดี
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)