กองช่าง
กองช่าง
16 ตุลาคม 2566

0


  กองช่าง
                    
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
นายสุเทพ บัวแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับกลาง
 
 
 
 
ฝ่ายการโยธา
 
 
นายธนงศักดิ์ ชัยสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 
   
         
 
งานวิศวกรรม
 
งานสาธารณูปโภค
 
งานบริหารงานทั่วไป
 
งานผังเมือง
 
 
 
- ว่าง -
วิศวกรโยธา (ปก.)
   
นายชินกร สินรัตน์
นายช่างโยธา (ชง.)
 
นางสาววันดี หาญชนะ
นักจัดการงานทั่วไป (ปก.)
   
นายศักดิ์ชาย ชูคช
นายช่างโยธา (อส.)
 
 
 
นายวีรเกียรติ์ ปิติ
นายช่างโยธา (ชง.)
   
นายไพรัตน์ ภักดี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
นางสาวกมลชนก แซ่เฮง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
   
นายฉัตรชัย นวลศรี
ผู้ช่วยนายช่างเขียนเเบบ
 
 
นายสุรชาติ มานพ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
   
นายกัมปนาท ดำเกลี้ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
 
นางสาวลลิตา ชาญปราณีต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
นายสนธยา หยูตุ้ง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
 
 
นายดิลก สะสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
   
นายก้อดาด มามาศ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทักษะ)
 
นายสมหมาย ยะลา
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
       
 
นายเสกสรร มาตย์โอสถ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
   
นายสมพร กัณหกุล
พนักงานผลิตน้ำประปา
       
 
นายประสิทธิ์ ยะลา
คนงาน
   
 
 
ว่าง
คนงาน
   
 
นายวีรศักดิ์ บุญฤทธิ์
คนงาน
   
     
นายพยงศักดิ์ คงขึม
คนงาน