กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
16 ตุลาคม 2566

0


 
  กองสาธารณสุขฯ
                    
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เเละสิ่งเเวดล้อม
 
 
นายณฐนนท์ สูทอก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระดับต้น
 
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 
 
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ระดับต้น
 
 
งานบริหารงานทั่วไป
 
งานส่งเสริมสิ่งเเวดล้อม
 
งานรักษาความสะอาด
 
งานป้องกันเเละควบคุมโรค
 
งานส่งเสริมสุขภาพ
 
 
นายอดิศร เจริญพานิช
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
   
นางสาวรุชดา สมัยพิทักษ์
นักวิชาการสุขาภิบาล ปก.
   
นายไชยรักษ์ ทิศรอด
นักวิชาการสุขาภิบาล ปก.
   
นางสาวอนันตญา เกาะเหม
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
   
นางนุจรี แจ่มวุฒิปรีชา
นักวิชาการสาธารณสุข (ชก.)
 
 
นางสาวอัมภาวัลย์ คงปาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
       
นายอุดมศักดิ์ เนื้อเกลี้ยง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
   
นายบุญรักษ์ แสงทอง
คนงาน
   
นายศราวุธ แสงชัยศรี
พนักงานขับรถยนต์
 
 
นายพศุตม์ หาญชนะ
พนักงานขับรถยนต์
       
นายสำราญ ณ นรินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
   
นายธนาวิทย์ มาลาตี
คนงาน
   
         
นายดำรงศักดิ์ หวันน่าหงู
คนงานประจำรถขยะ
         
         
นายพยอง จันศิริวงษ์
คนงานประจำรถขยะ
         
         
นายสุริยา ชูเกียรติ์
คนงานประจำรถขยะ
         
         
นายสนธนา ขาวบุตร
คนงานประจำรถขยะ
         
         
นายสมศักดิ์ มานพ
คนงานประจำรถขยะ
         
         
นายมงคล อัมรินทร์
คนงานประจำรถขยะ
         
         
นายมารุต เชื้อหอม
คนงานประจำรถขยะ
         
         
นายนับ เเซ่ฮ้อ
คนงานประจำรถขยะ