โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
16 ตุลาคม 2566

0


  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
                    
 
นายเฉลิมชัย คงชุม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
- ว่าง -
ครู คศ.3
 
นายวิกรม โสดามรรค
ครู คศ.3
 
นางบังอร ดวงทอง
ครู คศ.3
 
 
นางสาวมิรัญตี เกกินะ
ครู คศ.1
 
นางสาวดาราลักษณ์ กัณหกุล
ครู คศ.1
 
นางดารุณี ช่วยบำรุง
ครู คศ.1
 
นางสาวสารภี ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.2
 
 
นางสาววิลาวัลย์ โตะเขียว
ผู้ช่วยครู(วิชาเอกวิทยาศาตร์)
 
นางสาวศลิษา สีนวลพุด
ผู้ช่วยครู(ปฐมวัย)
 
นางศิริรัตน์ บุญทองแก้ว
ผู้ช่วยครู(วิชาเอกปฐมวัย)
 
 
นางสาวปวณัฐฐา ศรีงาม
ผู้ช่วยครู(วิชาเอกปฐมวัย)
 
นางสาวหนึ่่งฤดี หลานสัน
ผู้ช่วยครู(วิชาเอกปฐมวัย)
 
นางสาวศิริวรรณ อนุพัฒน์
ผู้ช่วยครู(วิชาเอกปฐมวัย)
 
 
นางสาวมานิตา มามาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวนิสา เชื้อหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 
นางสาวขวัญใจ หลานเพ็ง
ภารโรง
 
นายราเชนทร์ ประคิ้น
คนงาน