ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
16 ตุลาคม 2566

0


  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
                    
 
นายเฉลิมชัย คงชุม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
 
 
นางสาวเมรวี มาศหวัง
ครู คศ.1
 
นางวิลาวัลย์ นิตย์อภัย
ครู คศ.1
 
นางถนอมศรี นะบุตร
ครู คศ.1
 
นางปุณยานุช กังแฮ
ครู คศ.1
 
 
นางนิตยา ณ นรินทร์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
 
นางสาวนันทนา จันทร์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
 
นางสาวนฤมล พูลภักดี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
 
 
นางสาวธิดารัตน์ ช่อไม้
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางรุ่งทิพย์ เครือแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางเจนจิรา เอียดศรีชาย
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวกิตติยา เพชรรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
นายสมบูรณ์ หลีดี
ภารโรง