เทศบัญญัติ/ข้อบังคับท้องถิ่น/ระเบียบ
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องการใช้น้ำประปา(ฉบับที่3)พ.ศ.2566
19 กันยายน 2566

6


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติ เรื่องการใช้น้ำประปา(ฉบับที่3)พ.ศ.2566
19 กันยายน 2566

5


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ระเบียบ ทต.กระบี่น้อย ว่าด้วยการใช้รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2565
1 พฤศจิกายน 2565

182


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต
24 ธันวาคม 2564

188


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
26 ตุลาคม 2564

208


ตามรายละเอียด 

เอกสารแนบ
ระเบียบเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ว่าด้วยการใช้รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ พ.ศ. 2564
29 มิถุนายน 2564

285


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564
4 มกราคม 2564

341


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ระเบียบเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม พ.ศ. 2563
4 พฤศจิกายน 2563

308


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การใช้น้ำประปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
28 ตุลาคม 2563

323


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
29 กันยายน 2563

3


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒
25 ธันวาคม 2562

383


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒
25 ธันวาคม 2562

378


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
31 ตุลาคม 2562

409


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ตลาด
9 สิงหาคม 2556

0


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การใช้น้ำประปาภูเขา พ.ศ.2558
30 พฤศจิกายน 542

644


รายละเอียดตามสิ่งที่แนบนี้

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ.2558
30 พฤศจิกายน 542

563


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556
30 พฤศจิกายน 542

571


เอกสารตามสิ่งที่แนบมานี้

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2556
30 พฤศจิกายน 542

528


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2556
30 พฤศจิกายน 542

550


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้

เอกสารแนบ