พรบ./ระเบียบต่างๆ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
19 เมษายน 2564

243


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
19 เมษายน 2564

220


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
19 เมษายน 2564

243


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2และฉบับที่3)พ.ศ.2543
19 เมษายน 2564

233


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
19 เมษายน 2564

234


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
19 เมษายน 2564

225


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
8 มีนาคม 2564

239


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2562 (ฉบับที่14)
8 มีนาคม 2564

261


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
15 มกราคม 2564

245


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติของทางราชการ พ.ศ.2558
15 มกราคม 2564

232


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
15 มกราคม 2564

233


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2540
15 มกราคม 2564

255


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2534
15 มกราคม 2564

242


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
15 มกราคม 2564

233


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
พรบ./ระเบียบต่างๆ
27 มิถุนายน 2562

212