วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
11 พฤษภาคม 2564

1410


วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (Vision)

     "มุ่งสู่การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการเพื่อให้ชาวกระบี่น้อย มีความก้าวหน้าทัดเทียมอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ (Mission)

1 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬานันทนาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เสริมสร้างสุขภาวะชุมชนให้สามารถปรับตัวเท่ากันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
 
4. ส่งเสริมการผลิตสินค้าที่หลากหลาย
 
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
6.บริหารจัดการแนวใหม่ที่มีคุณภาพและทันสมัย