หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งลา และการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
4 พฤศจิกายน 2565

34


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งลา และการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทน
4 พฤศจิกายน 2565

36


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สังกัด เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
23 กันยายน 2565

32


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สังกัด เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
23 กันยายน 2565

35


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เบิกจ่ายเงินพิเศษ โควิด-19)
8 เมษายน 2565

170


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ 2564
7 มกราคม 2565

164


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
15 กันยายน 2564

205


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน
20 เมษายน 2564

13


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562
20 เมษายน 2564

1


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
20 เมษายน 2564

1


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
20 เมษายน 2564

1


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558
20 เมษายน 2564

1


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
20 เมษายน 2564

277


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
การพัฒนาบุคลากร
20 เมษายน 2564

297


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
20 เมษายน 2564

289


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
30 พฤศจิกายน 542

257


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ได้ที่นี่
ประกาศ กทจ
30 พฤศจิกายน 542

200


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ กทจ ได้ที่นี่