นโยบายการบริหาร
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
11 พฤษภาคม 2564

2317


   

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย
คำแถลงนโยบาย
นายวัฒนุรงค์  เนื้อเกลี้ยง

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564


เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยที่เคารพ

           ตามที่เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าประชาชนในเขตตำบลกระบี่น้อยได้มอบความไว้วางใจให้กระผมนายวัฒนุรงค์  เนื้อเกลี้ยง เป็นนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อยและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

              บัดนี้ กระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยยึดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามอำนาจหน้าที่  ที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  

              เพื่อปฏิบัติตามมาตรา48 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)พ.ศ. 2562 จึงขอนำเรียนเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ได้รับทราบถึงนโยบายการบริหารงาน ของนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม

          ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยและสมาชิกสภาฯที่เคารพ ตามที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน ได้กำหนดให้มีการกระจาย อำนาจให้แก่ท้องถิ่นในหลายด้าน เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถบริหารกิจการ ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอำนาจการควบคุมจากราชการส่วนกลางให้น้อยลงที่สุด และต่อมา ได้มีพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศใช้เป็นแนวทางการกระจายอำนาจแก่ท้องถิ่น ตลอดจนการจัดทำแผนการกระจายอำนาจและแผนปฏิบัติการในการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ จากหลายกระทรวง หลายหน่วยงานให้เป็นภารกิจท้องถิ่น ซึ่งภารกิจต่างๆมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลตำบลต้องมีความพร้อมต่อการรองรับ ทั้งภารกิจเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่และภารกิจใหม่ที่ได้รับการถ่ายโอน ทั้งงบประมาณ และอัตรากำลัง ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการบรรลุถึงภารกิจตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กำหนดนโยบายบริหารราชการของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ไว้ดังนี้

1.นโยบายด้านการบริหารงาน

บริหารท้องถิ่นโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ การปฏิบัติงานของเทศบาลประชาชนจะต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วทันท่วงที ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ยึดหลักความคุ้มค่าทั้งเวลาและบุคลากรโดยความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่างประชาชน ฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจำ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ดังนี้

        1.1 พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผล ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการที่วางไว้

        1.2 เพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การปฏิบัติราชการ  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้หลักธรรมาภิบาล กำหนดเป้าหมาย แผนการทำงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างโดยเที่ยงธรรม และเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบทั่วกัน

        1.3 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ได้แก่ การจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใด ได้แก่ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุม ติดตามและกำกับดูแล กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติทราบอย่างทั่วถึง

        1.4 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการกับทางเทศบาล

        1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการบริหารงานราชการภายในองค์กร

         1.6 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลกระบี่น้อยให้มีความรู้ความก้าวหน้าในวิทยาการสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

            ระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน การค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว   

        2.1 มุ่งพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อตอบสนอง  ต่อความต้องการของประชาชน

        2.2 ปรับปรุงขยายบริการไฟฟ้าสาธารณะ แสงสว่างให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งจัดให้มีน้ำประปาแก่ประชาชนในเขตตำบลกระบี่น้อย ให้อย่างทั่วถึง

       2.3 ปรังปรุงถนนทุกสายและให้มีถนนวงแหวนรอบนอกเพื่อเชื่อมทางหลวงชนบท และทางหลวงแผ่นดินในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อยและตำบลใกล้เคียง ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตบางส่วน และดำเนินการสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุม เพื่อความสะดวกต่อการสัญจรและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย

3. นโยบายการศึกษาและคุณภาพชีวิต

            พัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ทั้งด้านการศึกษา  ด้านสาธารณสุขและการสร้างความเข้มแข็งของชุนชนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้

      3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพมาตราฐาน

      3.2ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลโดยการจัดตั้งศูนย์ภาษาต่างประเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์

      3.3 ตั้งคณะกรรมการสำรวจเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาลที่ประสบปัญหาการเดินทางจากบ้าน ไป-กลับ โรงเรียนเพื่อจัดการเรื่องพาหนะรับส่งนักเรียน

      3.4 พัฒนาระดับการศึกษา การเตรียมความพร้อมระดับเด็กประถมศึกษา จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล เพื่อเป้าหมายการพัฒนาเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย เพื่อให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

      3.5 ส่งเสริมการสาธารณสุข และการอนามัยแก่ประชาชนโดยทั่วถึง เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของตนเองและครอบครัว

      3.6 ให้การสงเคราะห์สนับสนุน และสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง และได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

4. นโยบายด้านพัฒนาสังคม

      ให้มีการติดต่อและการสนับสนุนในการทำงานให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   และการร่วมมือกันในแต่ละด้านด้วยความสมัครใจ เสนอให้มีการจัดตั้งสมาคมผู้สูงอายุ สมาคมสตรีเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเพื่อทำกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งโดยยึดหลัก ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจ ร่วมประเมินผล ดังนี้

       4.1 ส่งเสริมภาคีเครือข่าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. เพื่อร่วมมือประสานงาน  ในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

       4.2 สนับสนุนส่งเสริมจัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำตำบลเพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตลอดทั้งร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมประเมินผล

       4.3 สนับสนุนส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในชุมชนให้รักถิ่นที่อยู่อาศัย และส่งเสริมให้มี  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

       4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกระดับ สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของประชาชน และปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

       4.5 ให้มีศูนย์การช่วยเหลือให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย และคดีความ

       4.6 ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ความรู้ความเข้าใจถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณี และร่วมมือกันเผยแพร่รักษา สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป

       4.7 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (วัด,มัสยิด) เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสืบทอดให้คนรุ่นหลังต่อไป

5. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

            พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจระดับชุมชน รวมทั้งประสาน ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการผลักดันให้ประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนตลอดทั้งทำให้เกิดความภาคภูมิใจ  ในทรัพย์สินที่ดินและท้องถิ่นของตัวเองเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ดังนี้

        5.1 มุ่งเสริมสร้างกลุ่มการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้

        5.2 มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีการสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกระดับโดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน

        5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่จำหน่วยสินค้าชุมชน ตลาดและสถานธนานุบาล

        5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม อันเป็นการพัฒนา  ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

6. นโยบายด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างเจตคติที่ดีของสังคม ต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

         6.1 มุ่งส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย

         6.2 มุ่งพัฒนาตำบลให้ปราศจากมลภาวะขยะ ด้วยการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

         6.3 มุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย

          6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะ  ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยและสมาชิกสภาที่เคารพ จะเห็นได้ว่าทุกนโยบายในการบริหารเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ที่กระผมได้แถลงล้วนเป็นประโยชน์สุขแก่ประชาชนในตำบลกระบี่น้อยทั้งสิ้น     

                 กระผมในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย ขอให้คำมั่นต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่าจะปฏิบัติหน้าที่  อย่างเต็มความสามารถ โดยยึดแนวทางนโยบายแห่งรัฐ ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาตำบลและพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่ายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุข แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเป็นสำคัญ

สาส์นจากนายกฯ
30 พฤศจิกายน 542

899


นายกบอกเล่าเก้าสิบ

เนื่องจากสภาวะการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันทางด้านเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร เป็นอย่างสูง อินเทอร์เน็ตจึงเป็น สื่ออีกช่องทางหนึ่ง ที่สามารถทำให้เกิดการสื่อสาร และรับรู้ข่าวสารร่วมกันอย่างรวดเร็ว และแม่นยำ กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ ทางเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จึงได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกัน อีกทั้งยังประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย เพียงท่านคลิกเข้ามาที่ www.krabinoi.go.th ท่านก็จะทราบทุกข่าวสารที่เกี่ยวกับ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป ระบบการบริหารงาน โครงสร้างคณะผู้บริหาร แหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เป็นต้น นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อกับทางเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยตรง ท่านก็สามารถเข้ามาที่กระดานข่าวของ เว็บไซต์ได้ สุดท้ายนี้กระผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย และขอขอบพระคุณทุกคำติชม ทุกข้อแนะนำ ทางเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จะได้นำไปพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป

 

นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย