ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.กระบี่น้อย
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
15 มิถุนายน 2566

32


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานจำนวนสถิติผู้มาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปี พ.ศ.2565
14 กุมภาพันธ์ 2566

33


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
#การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๙ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยต่อประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
6 พฤษภาคม 2564

259


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ

-ประกาศกวดราคา http://www.krabinoi.go.th/html/new_post.asp?typenew=2

 

แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
5 สิงหาคม 2563

264


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
28 มิถุนายน 2563

201


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
4 มิถุนายน 2562

200


ตามเอกสารที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
30 พฤศจิกายน 542

226


ตามเอกสารที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
30 พฤศจิกายน 542

230


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
คำสั่ง เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
30 พฤศจิกายน 542

234


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
#การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
30 พฤศจิกายน 542

312


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

1.โครงสร้างขององค์กร http://www.krabinoi.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=3

2.อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลกระบี่น้อย http://www.krabinoi.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=4

3.สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร http://www.krabinoi.go.th/html/board3.asp

4.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง http://www.krabinoi.go.th/html/new-plant.asp?typeplant=10

 http://www.krabinoi.go.th/html/new-plant.asp?typeplant=11

 http://www.krabinoi.go.th/html/new-plant.asp?typeplant=9