แบบสอบถามความพึงพอใจ ทต.กระบี่น้อย
แบบสอบถามความพึงพอใจ
30 พฤศจิกายน 542

8


ด้านงานทะเบียนราษฎร
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ด้านงานทะเบียนราษฎร ได้ที่นี่
ด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ได้ที่นี่
ด้านบริหารงานคลัง เช่น ทะเบียนพาณิชย์ ชำระภาษี
30 พฤศจิกายน 542

145


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ด้านบริหารงานคลัง เช่น ทะเบียนพาณิชย์ ชำระภาษี ได้ที่นี่
ด้านสาธารณสุข สุขภิบาลและสิ่งแวดล้อม
30 พฤศจิกายน 542

150


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ด้านสาธารณสุข สุขภิบาลและสิ่งแวดล้อม ได้ที่นี่
ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
30 พฤศจิกายน 542

146


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ด้านสวัสดิการและสังคมส่งเคราะห์ ได้ที่นี่

ด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
30 พฤศจิกายน 542

152


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ได้ที่นี่
ด้านงานทะเบียนราษฎร
30 พฤศจิกายน 542

169