ข่าวสารภายใน
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การกำหนดการมาปฏิบัติราชการ
1 ตุลาคม 2563

1300


ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การกำหนดการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล และการเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง