ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ทางศูนย์สายตายิ่งเจริญแว่นตากรุงเทพฯได้จัดทำโครงการตรวจวัดสายตาฟรีเพื่อผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป
23 เมษายน 2567

23