ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลหน้าเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-20

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-20

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง

ซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งม่านปรับแสงห้องออกกำลังกาย (ห้องฟิตเนส) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-15

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บค ๕๖๙๔ สตูล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-16

เทศบาลตำบลศาลาด่าน

ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-17

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนยาว - ไร่โนด หมู่ทีี่ 4 บ้านควนยาว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-15

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-21

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

จ้างซ่อมเเซมเเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๘-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-21

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แผนงานพาณิชย์ กองช่าง) ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-19

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-13

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันและจัดเตรียมสถานที่ เพื่อจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบล คลองประสงค์สมานฉันท์เกมส์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-21

เทศบาลตำบลคลองพน

เช่าเก้าอี้(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-20

เทศบาลตำบลกระบี่น้อย

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-21

เทศบาลตำบลทรายขาว

ซื้อวัสดุประปา จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-17

เทศบาลตำบลเกาะยาว

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

2024-05-16

เทศบาลตำบลควนกลาง

ซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-17

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-20