การจัดการความรู้ (KM)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19 ตุลาคม 2561

412


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
20 ตุลาคม 2560

409


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
คู่มือพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
30 พฤศจิกายน 542

509


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้

เอกสารแนบ
คู่มือการลา
30 พฤศจิกายน 542

523


คู่มือการลา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

เอกสารแนบ
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
30 พฤศจิกายน 542

520


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้

เอกสารแนบ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60
30 พฤศจิกายน 542

424


พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง
30 พฤศจิกายน 542

424


ระเบียบกระทรวงการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารแนบ
คู่มือประมวลจริยธรรม
30 พฤศจิกายน 542

355


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการเสริมสร้างวินัย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัย
30 พฤศจิกายน 542

353


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผ่นพับงาน สำนักงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
30 พฤศจิกายน 542

467


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน อปท.
30 พฤศจิกายน 542

489


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
30 พฤศจิกายน 542

415


รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

 

เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
30 พฤศจิกายน 542

392


ประกาศนโยบายทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารแนบ
คู่มือสมรรถนะ
30 พฤศจิกายน 542

272


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสมรรถนะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ