ประมวลจริยธรรม
การขับเคลื่อนจริยธรรม ผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
3 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
3 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
การรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหาร
5 เมษายน 2566

39


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
24 กุมภาพันธ์ 2566

46


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
3 มกราคม 2566

36


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
แนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรม Dos & Don
3 มกราคม 2566

45


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
20 ตุลาคม 2565

46


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
20 ตุลาคม 2565

45


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
20 ตุลาคม 2565

49


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การประกาศเจตจำนงการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
23 พฤษภาคม 2562

404


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
30 เมษายน 2562

365


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง นโยบายด้ารคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
30 เมษายน 2562

410


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
12 มกราคม 2559

383


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอป์รัปชั่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
4 มกราคม 2559

368


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรม
30 พฤศจิกายน 542

527


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่องนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
30 พฤศจิกายน 542

517


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้

เอกสารแนบ
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
30 พฤศจิกายน 542

518


รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมานี้

เอกสารแนบ
ประกาศมาตรฐานจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมฯ
30 พฤศจิกายน 542

514


ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ
แผ่นพับเสริมสร้างวินัยข้าราชการ
30 พฤศจิกายน 542

450


สามารถดาวโหลดได้ที่นี้

เอกสารแนบ
การควบคุมภายในองค์กร
30 พฤศจิกายน 542

422